Propozice pochodu

I. Pořadatel

 • International Police Association, sekce Česká republika z.s.
  územní skupina č. 206 Hranice, IČ: 669 33 421
  zastoupená: Mgr. Pavlem CHLÁPKEM vedoucím územní skupiny
  753 01 Hranice, Purgešova čp. 2
  (dále jen IPA)
 • Číslo účtu: 1880725329/0800
 • webové stránky https://www.hranice.ipacz.cz

Kontakt na organizátora:

Organizační tým IPA pochodů:

 • Organizační tým IPA pochodů připravuje a realizuje IPA pochody.
 • Kontakt na jednotlivé členy organizačního týmu zodpovědné za podřízené sekce je uveden na webu IPA pochodu.

II. Základní organizační údaje

Místo startu:
Česká republika, Nový klub – areál kasáren VÚ 4428 Hranice, okr. Přerov – ukaž na mapě

Parkování:
Je zajištěno na parkovišti VÚ 4428 kpt. Jaroše Hranice (v místě startu) – ukaž na mapě

Datum:

 • Noční IPA pochod 7. – 8. června 2024
 • IPA pochod 8. června 2024

Prezentace:

 • Noční IPA pochod 7. června 2024 v době 20:00 – 23:00 hod. v místě startu.
 • IPA pochod 8. června 2024 v době 06:30 – 10:00 hod. v místě startu.

Start a cíl:

 • Průběžný start Nočního IPA pochodu v době od 22:00 do 23:00 hod. Čas startu může být (s ohledem na případnou epidemiologickou situaci v ČR) upřesněn v rámci organizačního pokynu účastníkům, který pořadatelé rozešlou účastníkům nejpozději 6.6.2024.
 • Průběžný start IPA pochodu v době od 7:00 do 10:00 hod. Čas startu může být (s ohledem na případnou epidemiologickou situaci v ČR) upřesněn v rámci organizačního pokynu účastníkům, který pořadatelé rozešlou účastníkům nejpozději 6.6.2024.
 • Při prezentaci bude účastníkům po ověření totožnosti vydána startovní karta a mapa tras. Startovní karta je vydána účastníkovi s jeho startovním (registračním) číslem. Při její ztrátě či takovém poškození, kdy nebude možné identifikovat startovní číslo účastníka a záznamy o průchodu kontrolními body, nemá účastník nárok na vydání ocenění.
  Pro účastníky Nočního IPA pohodu bude dne 8.6.2024 v 6:00 hod. cíl uzavřen. Po tomto čase již pořadatel nevydá účastníkům ocenění.
 • Pro účastníky IPA pohodu bude dne 8.6.2024 v 17:00 hod. cíl uzavřen. Po tomto čase již pořadatel nevydá účastníkům ocenění.

III. Účastník – jednotné ustanovení pro Noční IPA pochod a IPA pochod

 • Za účastníka je považovaná registrovaná osoba, která se vydává chůzí, během nebo za pomoci kompenzační pomůcky na trasu se zaplaceným startovným a vydanou startovní kartou.
 • Účastníkem je i osoba, které bylo pořadateli uděleno čestné startovné.
 • Účastník Nočního pochodu musí mít u sebe svítilnu a být vybaven reflexními prvky pro pohyb na pozemní komunikaci.
 • Doporučujeme, aby každý účastník měl u sebe svůj mobilní telefon, jehož telefonní číslo uvedl v registračním formuláři.
 • Účastníci jsou povinni dodržovat mimo jiné příslušné Usnesení vlády ČR související s epidemiologickou situací v ČR (ochrana dýchacích cest, nutnost dodržování rozestupů, …), dále lesní zákon 289/1995 Sb., § 20, kdy se nesmí: Rušit klid a ticho, narušovat půdní kryt, vyzvedávat semenáčky lesních stromů a keřů, jezdit a stát s motorovými vozidly, vstupovat do prostorů, kde se provádí těžba, manipulace a doprava, kouřit, rozdělávat a udržovat otevřené ohně, odhazovat hořící nebo doutnající předměty, znečišťovat les odpady a odpadky atd.
 • Účastník startuje výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko.
 • Účastník má povinnost držet se vyznačené trasy, nezkracovat si cestu, nepoškozovat značení tras a být ohleduplný vůči jiným účastníkům pochodu.
 • Účastník bude respektovat pořadatelem případně daný čas startu, který s ohledem na příslušné Usnesení vlády ČR související s epidemiologickou situací v ČR stanoví pořadatel každému účastníkovi a dbát pokynů pořadatelů.
 • Pořadatel se zavazuje poskytnout nebo zajistit účastníkům pochodu při úrazu první pomoc a dopravit je do nejbližšího zdravotního střediska. V případě únavy nebo neschopnosti pokračovat v pochodu z jakéhokoliv důvodu, aniž je vážně ohroženo zdraví účastníka, je účastník pochodu povinen se dopravit do místa určení vlastními prostředky.
 • Počet účastníků je omezen na 400 registrovaných osob pro Noční IPA pochod a na 600 registrovaných osob pro IPA pochod.
 • Účastník může být doprovázen osobou (osobami). Tento doprovod nemá nárok na získání ocenění a služby pořadatele. Doprovod se vydává na trasu s účastníkem výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko.
 • Účastník může být rovněž doprovázen psy, za které je plně zodpovědný (doporučeno je mít s sebou očkovací průkaz psa).

IV. Druhy registrace – jednotné ustanovení pro Noční IPA pochod a IPA pochod

Řádná registrace na Noční IPA pochod a IPA pochod se provádí přes registrační formulář v termínu od 1.2.2024 do 31.5.2024, odkaz na registrační formulář je ve formě tlačítka „Registrační formulář (VII. ročník Nočního IPA pochodu)“ a „Registrační formulář X. ročník IPA pochodu)“ umístěný na webu IPA pochodu.

 • Po ukončení řádné registrace může organizátor vyhlásit na webu IPA pochodu mimořádnou registraci a registraci na místě do naplnění startovní listiny (počet 400 registrovaných účastníků pro Noční IPA pochod a počet 600 registrovaných účastníků pro IPA pochod).
 • Podmínky registrace jsou součástí společných Propozic IPA pochodu. Odesláním své registrace vyjadřuje osoba svůj souhlas s Podmínkami registrace a Propozicemi pochodu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na odmítnutí registrace bez uvedení důvodu.

V. Kontrolní body (CP) – jednotné ustanovení pro Noční IPA pochod a IPA pochod

 • Na trasách budou rozmístěny kontrolní body (CP). Ty jsou označeny i na pochodových mapách včetně GPS souřadnic.
 • Pro každého účastníka bude při prezentaci připravena vytištěná barevná mapa.
 • Účastník na každém CP předloží označenému pořadateli svou startovní kartu k provedení záznamu o průchodu CP.
 • Časy otevření CP budou zveřejněny společně s mapou pochodu nejpozději k 1.5.2024 na webu pochodu.

VI. Trasy pochodů a jejich popis

Noční IPA pochod:

 • 20 km – v odkazu Mapa s trasami pochodu
 • Účastník na této trase získá při splnění podmínek propozic a dle druhu registrace ocenění (pamětní odznak).
 • Nezletilí účastníci musí mít doprovod osoby starší 18 let.

IPA pochod:

 • 16 km – v odkazu Mapa s trasami pochodu
 • Doporučená trasa vhodná pro dětské účastníky s doprovodem a hendikepované účastníky. Trasa je vhodná i pro rodiny s kočárky.
 • Účastník na této trase získá při splnění podmínek propozic a dle druhu registrace ocenění (pamětní odznak).
 • Nezletilí účastníci musí mít doprovod osoby starší 18 let.
 • 27 km – v odkazu Mapa s trasami pochodu
 • Účastník na této trase získá při splnění podmínek propozic a dle druhu registrace ocenění (pamětní odznak).
 • Nezletilí účastníci musí mít doprovod osoby starší 18 let.

VII. Startovné dle druhu registrace – jednotné ustanovení pro Noční IPA pochod a IPA pochod

Řádná registrace:

 • 700,- Kč – zaregistrované od 1.2.2024 do 30.4.2024 (do 24:00 hod.)
 • 800,- Kč – zaregistrované od 1.5.2024 do 31.5.2024 (do 24:00 hod.)
 • Účastník se zavazuje uhradit startovné v plné výši a na vlastní náklady do 5 kalendářních dnů od přidělení startovního čísla organizátorem na uvedený bankovní účet.
 • Startovné lze uhradit pouze v CZK.
 • Detaily o platbě startovného a storno poplatku jsou uvedeny v podmínkách registrace.

VIII. Strava pro účastníky IPA pochodu

 • Registrovaný účastník má ve svém startovném zahrnutou stravu ve formě balíčku s malým občerstvením a teplou stravu.
 • Na Noční IPA pochod bude pro registrované účastníky připravena jako teplá strava ¼ pečeného kuřete a pečivo.
 • Na IPA pochod bude pro registrované účastníky připravena jako teplá strava vepřový guláš a pečivo.
 • Pro doprovod účastníka bude možnost zakoupit teplou stravu na místě – párky, klobásky s pečivem.
 • Ke snídani bude možnost zakoupení párku s pečivem.
 • (Případné změny dle dodavatele organizační tým včas oznámí).

IX. Ocenění účastníků IPA pochodů – jednotné ustanovení pro Noční IPA pochod a IPA pochod

Účastník s řádnou registrací:

 • V cíli pochodu obdrží účastník, který dodržel podmínky Propozic, číslovaný pamětní odznak na stuze a stužky na zápich a zásun do nosiče stužek v krabičce. K pamětnímu odznaku obdrží oceněný účastník certifikát s uvedením čísla pamětního odznaku na své jméno.
 • Registrovaný účastník, který se z jakéhokoliv důvodu nedostaví na start, nemá nárok na vrácení startovného a vydání ocenění.

Bonus – skládaná pamětní mince

 • Skládaná pamětní mince je připravena na tři ročníky 2022 – 2024 Nočního IPA pochodu a IPA pochodu. Tato mince se proto skládá ze šesti střípků. Za každý absolvovaný pochod obdrží účastník jeden střípek. Pořadatel si je vědom, že ne každý účastník se bude moci zúčastnit všech šesti pochodů, proto si budou moci zájemci chybějící střípek dokoupit za 50 Kč. Bude-li účastník vědět, že se v červnu 2024 zúčastní pouze jednoho pochodu, bude mít možnost si chybějící střípek dokoupit na místě. Dokoupení střípků bude možné také z loňských pochodů (tedy z ročníku 2022 a 2023). Střípek z X. ročníku IPA pochodu dokončí úplné složení skládané pamětní mince.

Zvláštní ustanovení pro zhoršenou epidemiologickou situaci v ČR:

 • Zahraniční registrovaný účastník s uhrazeným startovným má právo se do 1.6.2024 omluvit e-mailem z účastni na pochodu. S ohledem na epidemiologickou situací v ČR, bude takovému účastníkovi ocenění zasláno na udanou adresu.
 • Účastník s uhrazeným startovným, který v den pochodu (7. a 8.6.2024) bude plnit služební povinnost související s nemocí Covid-19 (nebo jinou nakažlivou nemocí, pro kterou jsou vyhlášeny mimořádné opatření vládou ČR), má právo se do 1.6.2024 omluvit e-mailem z účastni na pochodě. S ohledem na epidemiologickou situací v ČR, bude takovému účastníkovi ocenění zasláno na udanou adresu.

X. Diskvalifikace účastníka – jednotné ustanovení pro Noční IPA pochod a IPA pochod

 • Označený pořadatel pochodu má oprávnění kontrolovat a diskvalifikovat účastníka pochodu při porušení Propozic pochodu, při porušení obecně závazné právní normy, zvláště pak Lesního zákona. Diskvalifikace se provede záznamem do startovní karty a telefonickým oznámením organizátorovi pochodu.
 • Diskvalifikovaný účastník je oprávněn vznést protest proti diskvalifikaci organizátorovi pochodu do 120 minut od své diskvalifikace a to osobně v kanceláři pochodu. Diskvalifikovaný účastník uhradí jistinu ve výši 200,- Kč. Protest musí mít písemnou podobu a bude sepsán v českém jazyce. Současně účastník předkládá doklad o úhradě jistiny v kanceláři pochodu.
  Protest bude obsahovat věrný popis skutečnosti z pohledu účastníka, který byl diskvalifikován.
 • Organizátor společně s dalšími dvěma členy organizačního týmu je povinen bez zbytečných průtahů rozhodnout o oprávněnosti protestu. Pokud organizátor rozhodne, že protest je oprávněný, bude jistina vrácena a diskvalifikace zrušena. Účastník může IPA pochod dokončit a získat ocenění při splnění podmínek Propozic. V opačném případě jistina propadá pořadateli. Proti rozhodnutí organizátora není odvolání.

XI. Zrušení pochodu – jednotné ustanovení pro Noční IPA pochod a IPA pochod

 • Uhrazené startovné v plné výši bude registrovanému účastníkovi vráceno pouze v případě zrušení pochodu pořadatelem z jeho rozhodnutí (bez zásahu tzv. vyšší moci).
 • Dojde-li ke zrušení pochodu vlivem tzv. vyšší moci (válka, krizový stav, povodeň, kalamita v lesních úsecích, kudy vede trasa pochodu, epidemie, rozhodnutím orgánu státní moci apod.) nevzniká účastníkovi nárok na vydání ocenění do vlastních rukou bez podmínky absolvovat pochod. Již vyrobené ocenění pochodu může být rozhodnutím pořadatele a po předchozí domluvě zasláno zaregistrovaným účastníkům poštou na náklady pořadatele (dle aktuálního ceníku České pošty a.s.).
 • Zbylé finanční prostředky se pořadatel zavazuje převést na účet ve prospěch těžce nemocného (zraněného) člena IPA, těžce nemocného člena rodiny (dítě), nebo zasaženého člena IPA živelnou pohromou (povodně, tornádo atd.) dle rozhodnutí IPA Výboru Hranice.

XII. Ostatní – jednotné ustanovení pro Noční IPA pochod a IPA pochod

 • Název IPA POCHOD (v anglickém překladu IPA MARCH), dále Propozice, Podmínky registrace, registrační formuláře, plakát pochodu, podoba a barva ocenění, loga IPA pochodu a informace uvedené na webu https://pochod.ipacz.cz jsou předmětem práva autorského dle zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) náležícího pořadateli.
 • Pořadatel IPA POCHODU získal usnesením předsednictva IPA – sekce Česká republika ze dne 15. – 16. ledna 2015 exkluzivitu na turistický pochod s názvem IPA POCHOD podepsanou prezidentem IPA – sekce Česká republika Ing. Josefem NERUDOU.
 • Propagace a služby jiného právnického či fyzického subjektu v průběhu IPA pochodu je možná pouze se souhlasem organizátora.
 • Výjimky z těchto propozic je oprávněn udělit statutární zástupce pořadatele na návrh organizátora.