Propozice pochodu

Pořadatel:

 • International Police Association, sekce Česká republika z.s.
  územní skupina č. 206 Hranice, IČ: 669 33 421
  zastoupená: Mgr. Pavlem CHLÁPKEM vedoucím územní skupiny č. 206 Hranice
  753 01 Hranice, Purgešova čp. 2
  (dále jen IPA)
 • číslo účtu: 1880725329/0800
 • webové stránky https://hranice.ipacz.cz

Kontakt na organizátora:

Místo startu:
Česká republika, Hranice, kasárna gen. Zahálky – Nový klub – ukaž na mapě

Datum:
22. – 23. listopadu 2019

Prezentace:
22. listopadu 2019 v čase 18:00 – 22:00 hod. v místě startu

Start a cíl:

 • Hromadný start ve 22:00 hod.
 • Při prezentaci bude účastníkům po ověření totožnosti vydána startovní karta a mapa trasy. Startovní karta je vydána účastníkovi s jeho startovním (registračním číslem). Při její ztrátě či takovém poškození, kdy nebude možné identifikovat startovní číslo účastníka a záznamy o průchodu kontrolními body, nemá účastník nárok na vydání ocenění.
 • 23. listopadu 2019 v 06:00 hod. bude cíl uzavřen. Po tomto čase již pořadatel nevydá účastníkům ocenění.

Účastník:

 • Za účastníka je považovaná registrovaná osoba, která se vydává chůzí, během nebo za pomoci kompenzační pomůcky na trasu se zaplaceným startovným a vydanou startovní kartou.
 • Účastníkem je i osoba, které bylo pořadateli uděleno čestné startovné.
 • Účastník Nočního pochodu musí mít u sebe svítilnu a být vybaven reflexními prvky pro pohyb na pozemní komunikaci. Doporučujeme, aby každý účastník měl u sebe svůj mobilní telefon, jehož telefonní číslo uvedl v registračním formuláři.
 • Účastníkem je i osoba, které bylo pořadateli uděleno čestné startovné.
 • Účastníci jsou povinni dodržovat mimo jiné i lesní zákon 289/1995 Sb., § 20, kdy se nesmí: Rušit klid a ticho, narušovat půdní kryt, vyzvedávat semenáčky lesních stromů a keřů, jezdit a stát s motorovými vozidly, vstupovat do prostorů, kde se provádí těžba, manipulace a doprava, kouřit, rozdělávat a udržovat otevřené ohně, odhazovat hořící nebo doutnající předměty, znečišťovat les odpady a odpadky atd.
 • Počet účastníků je omezen na 500 registrovaných osob.
 • Účastník startuje výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko.
 • Účastník může být doprovázen osobou (osobami). Tento doprovod nemá nárok na získání ocenění a služby pořadatele. Doprovod se vydává na trasu s účastníkem výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko.
 • Účastník může být rovněž doprovázen psy.
 • Účastník má povinnost držet se vyznačené trasy, nezkracovat si cestu, nepoškozovat značení tras a být ohleduplný vůči jiným účastníkům Nočního IPA pochodu.

Registrace:

 • Řádná registrace na Noční IPA pochod se provádí přes registrační formulář v termínu od 1.8.2019 do 10.11.2019, odkaz na registrační formulář je umístěný na webu IPA pochodu.
 • Po ukončení řádné registrace může organizátor vyhlásit na webu IPA pochodu mimořádnou registraci a registraci na místě do naplnění startovní listiny (počet 500 registrovaných účastníků).
 • Podmínky registrace jsou součástí propozic Nočního IPA pochodu. Odesláním své registrace vyjadřuje osoba svůj souhlas s podmínkami registrace a propozicemi pochodu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na odmítnutí registrace bez uvedení důvodu.

Kontrolní body (CP):

 • Časy otevření kontrolních bodů budou zveřejněny společně s mapou pochodu nejpozději k 1.10.2019 na internetových stránkách IPA pochodu.

Trasa pochodu a její popis:

Trasa 27 km:

 • Účastník na této trase získá při splnění podmínek propozic ocenění (pamětní odznak).
 • Nezletilí účastníci musí mít doprovod osoby starší 18 let.

Startovné:

 • Cena startovného pro účastníky II. ročníku Nočního IPA pochodu je stanovena:
  • 500,- Kč – zaregistrované od 01.08.2019 do 30.09.2019 (do 24:00 hod.)
  • 600,- Kč – zaregistrované od 01.10.2019 do 10.11.2019 (do 24:00 hod.)
 • Účastník se zavazuje uhradit startovné v plné výši a na vlastní náklady do 10 kalendářních dnů od přidělení startovního čísla organizátorem na uvedený bankovní účet.
 • Startovné lze uhradit pouze v CZK na uvedený bankovní účet.
 • Detaily o platbě startovného a storno poplatku jsou uvedeny v podmínkách registrace.

Ocenění pamětním odznakem:

 • V cíli pochodu obdrží každý účastník, který dodržel podmínky propozic, číslovaný pamětní odznak na stuze a stužky (stužku na zápich a zásun do nosiče) v krabičce. K pamětnímu odznaku obdrží oceněný účastník certifikát s číslem pamětního odznaku na své jméno.
 • Registrovaná osoba, která se z jakéhokoliv důvodu nedostaví na start, nemá nárok na vrácení startovného a vydání ocenění.

Diskvalifikace účastníka:

 • Označený pořadatel Nočního IPA pochodu má oprávnění kontrolovat a diskvalifikovat účastníka pochodu při porušení Propozic pochodu, při porušení obecně závazné právní normy, zvláště pak Lesního zákona. Diskvalifikace se provede záznamem do startovní karty a telefonickým oznámením organizátorovi pochodu.
 • Diskvalifikovaný účastník je oprávněn vznést protest proti diskvalifikaci organizátorovi pochodu do 120 minut od své diskvalifikace a to osobně v kanceláři pochodu. Diskvalifikovaný účastník uhradí jistinu ve výši 200,- Kč. Protest musí mít písemnou podobu a bude sepsán v českém jazyce. Současně účastník předkládá doklad o úhradě jistiny v kanceláři pochodu.
  Protest bude obsahovat věrný popis skutečnosti z pohledu účastníka, který byl diskvalifikován.
 • Organizátor společně s dalšími dvěma členy organizačního týmu je povinen bez zbytečných průtahů rozhodnout o oprávněnosti protestu. Pokud organizátor rozhodne, že protest je oprávněný, bude jistina vrácena a diskvalifikace zrušena. Účastník může Noční IPA pochod dokončit a získat ocenění při splnění podmínek Propozic. V opačném případě jistina propadá pořadateli. Proti rozhodnutí organizátora není odvolání.

Ostatní:

 • Název IPA POCHOD (v anglickém překladu IPA MARCH), dále Propozice, Podmínky registrace, registrační formuláře, plakát pochodu, podoba a barva ocenění, loga IPA pochodu a informace uvedené na webu https://pochod.ipacz.cz jsou předmětem práva autorského dle zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) náležícího pořadateli.
 • Pořadatel IPA POCHODU získal usnesením předsednictva IPA – sekce Česká republika ze dne 15. – 16. ledna 2015 exkluzivitu na turistický pochod s názvem IPA POCHOD podepsanou prezidentem IPA – sekce Česká republika Ing. Josefem NERUDOU.
 • Propagace a služby jiného právnického či fyzického subjektu v průběhu IPA pochodu je možná pouze se souhlasem organizátora.
 • Výjimky z těchto propozic je oprávněn udělit statutární zástupce pořadatele na návrh organizátora.