Podmínky registrace

Účastník se přihlašuje pomocí registračního formuláře, odkaz na registrační formulář je zveřejněn na webu IPA pochodu (https://pochod.ipacz.cz/registracni-formular/).

Přihlášky přes registrační formulář přijímáme do 10.11.2019.

Registrace na II. ročník Nočního IPA pochodu:

 • Vyplněním registračního formuláře a jeho odesláním vyjadřuje registrovaná osoba svůj souhlas s Propozicemi pochodu a Podmínkami registrace.
 • Přes registrační formulář je možné najednou registrovat jen jednu osobu (a její doprovod).
 • Na e-mailovou adresu registrované osoby bude zaslán automatický registrační e-mail nejpozději do 15 minut po provedení registrace, kde budou uvedeny veškeré registrační údaje, které byly vyplněny do registračního formuláře (pro potřeby dodatečné kontroly od registrovaného), startovní číslo a informace k úhradě platby. Při zadávání své e-mailové adresy se ujistěte, že uvádíte správný e-mail!
 • Po obdržení e-mailu s přiděleným startovním číslem uhradí registrovaná osoba startovné do 10 kalendářních dnů. Pořadatel se zavazuje, že do 10 pracovních dnů zašle potvrzení o přijetí platby startovného na e-mail uvedený v registračním formuláři.
 • Neuhrazené registrace pořadatel zruší, odejme přidělené startovní číslo a toto uvolní k dalšímu použití.
 • Registrovaná osoba (účastník) si při prezentaci 22. listopadu 2019 osobně vyzvedne svou startovní kartu. Pořadatel je z Propozic oprávněn ověřovat totožnost registrovaných účastníků.
 • Registrace na místě bude možná pouze v případě nenaplnění startovní listiny, pokud tak organizátor rozhodne a zveřejní na webu.
 • Rezervace startovního místa není možná.

Startovné:
Cena startovného pro účastníky II. ročníku Nočního IPA pochodu je stanovena:

 • 500,- Kč – zaregistrované od 01.08.2019 do 30.09.2019 (do 24:00 hod.)
 • 600,- Kč – zaregistrované od 01.10.2019 do 10.11.2019 (do 24:00 hod.)

Hromadná platba:
Více osob (skupina) může uhradit své startovné hromadnou platbou pod VS jednoho z členů skupiny, zbývající VS členů skupiny budou uvedeny ve zprávě pro příjemce.

Platba startovného:

Převodem: (bankovním převodem, hotovostním vkladem, nebo poštovní poukázkou „A“)

 • číslo účtu: 1880725329/0800
 • variabilní symbol (VS) složen z číslice 9 + přiděleného startovního čísla (např. 9001, 9012, … 9499)
 • název účtu: International Police Association Hranice

Převodem – platba ze zahraničí:

 • název účtu: International Police Association Hranice
 • jméno banky: Česká spořitelna a.s.
 • číslo účtu: 1880725329/0800
 • měna: CZK
 • BIC (SWIFT): GIBACZPX
 • IBAN: CZ 83 0800 0000 0018 8072 5329
 • Výlohy: OUR = OUR všechny poplatky hradí plátce. To znamená, že až banka odesílatele platby obdrží od banky příjemce informaci, jaký byl její poplatek za připsání platby, bude tento poplatek (a případně všechny další, které cestou vznikly) naúčtován odesílateli. To se může stát i s několikadenním zpožděním.
 • Případné přeplatky z uhrazeného startovného bude pořadatel vracet na vyžádání účastníkovi při prezentaci.

V hotovosti (CZK):
Pouze v případě registrace na místě dle Propozic.

Změna, oprava registrace a storno registrace:

Změny a opravy v odeslané registraci:
Údaje uvedené v registračním formuláři můžete změnit požadavkem ze svého e-mailu uvedeného v registračním formuláři na e-mail pořadatele IPApochod@seznam.cz do 10.11.2019.

Zrušení registrace:
Svou registraci můžete zrušit požadavkem ze svého e-mailu uvedeného v registračním formuláři na e-mail pořadatele IPApochod@seznam.cz. Zrušením registrace si pořadatel vyhrazuje právo na storno poplatek za zrušení registrace.

Storno poplatky:

 • Pořadatel si vyhrazuje právo na storno poplatek za zrušení registrace každé registrované osoby ve výši:
  • 50% při zrušení registrace od 1.10.2019 do 31.10.2019 včetně,
  • 100% při zrušení registrace od 1.11.2019.
 • Uhrazené startovné po odečtení storno poplatku bude pořadatelem bez prodlení vráceno na bankovní účet, ze kterého bylo startovné uhrazeno. Vrácení částky na zahraniční účet je provedeno v CZK na náklady registrované osoby – výlohy BEN.
 • Startovné uhrazené poštovní poukázkou, nebo hotovostním vkladem na účet pořadatele, bude po odečtení storno poplatku vráceno registrované osobě v pokladně pochodu pokladníkem po prokázání totožnosti.

Převod registrace:
V odůvodněných případech může pořadatel povolit v termínu od 11.11.2019 do 16.11.2019 převedení uhrazeného startovného registrované osoby na jinou osobu, která se pro tento účel zaregistruje jako náhradník.

Zpracování osobních údajů:

 • Registrovaná osoba udělila svůj dobrovolný souhlas se zpracováním svých
  osobních údajů, včetně fotografií z průběhu akce, pro potřeby a oprávněný zájem
  pořádajícího zájmového sdružení (IPA – územní skupina č. 206 Hranice), a to za účelem propagace a prezentace pořádajícího zájmového sdružení na webových stránkách a v tisku, na dobu 3 let.
 • Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému profilování, na
  jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah
  do osobních práv či oprávněných zájmů. Po uplynutí 3 leté doby jsou osobní
  údaje zlikvidovány. Každý subjekt údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovávány,
  může vznést písemnou odůvodněnou námitku proti zpracování jeho osobních
  údajů na adresu zájmového sdružení.