Podmínky registrace

Účastník se přihlašuje pomocí registračního formuláře na webu IPA pochodu (http://pochod.ipacz.cz/registracni-formular/).

Přihlášky přes registrační formuláře přijímáme do 1.6.2018.

Registrace na IPA pochod:

 • Vyplněním registračního formuláře a jeho odesláním vyjadřuje registrovaná osoba svůj souhlas s Propozicemi pochodu a Podmínkami registrace.
 • Registrovaná osoba současně uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých údajů pro potřeby pořadatele.
 • Přes registrační formulář je možné najednou registrovat jen jednu osobu (a její doprovod).
 • Na e-mailovou adresu registrované osoby v registračním formuláři bude zaslán do 15 minut automatický e-mail, ve kterém budou uvedeny vyplněné údaje z registračního formuláře, startovní číslo a informace k úhradě platby startovného.
 • Po obdržení e-mailu s přiděleným startovním číslem uhradí registrovaná osoba startovné do 10 kalendářních dnů. Pořadatel se zavazuje, že do 5 kalendářních dnů zašle potvrzení o přijetí platby startovného na e-mail uvedený v registračním formuláři.
 • Neuhrazené registrace pořadatel zruší, odejme přidělené startovní číslo a toto uvolní k dalšímu použití.
 • Registrovaná osoba (účastník) si při prezentaci 9. června 2018 osobně vyzvednete svou startovní kartu. Pořadatel je z Propozic oprávněn ověřovat totožnost registrovaných účastníků.
 • Registrace na místě bude možná pouze v případě volných startovních míst, pokud tak organizátor rozhodne a zveřejní na webu.
 • Rezervace startovního místa není možná.

Startovné:
Cena startovného pro účastníky IV. ročníku IPA pochodu je stanovena:

 • 500,- Kč – zaregistrované od 01.02.2018 do 30.04.2018 (do 24:00 hod.)
 • 600,- Kč – zaregistrované od 01.05.2018 do 31.05.2018 (do 24:00 hod.)

Hromadná platba:
Více osob (skupina) může uhradit své startovné hromadnou platbou pod VS jednoho z členů skupiny, zbývající VS členů skupiny budou uvedeny ve zprávě pro příjemce.

Platba startovného:

Převodem: (bankovním převodem, hotovostním vkladem, nebo poštovní poukázkou „A“)

 • číslo účtu: 1880725329/0800
 • variabilní symbol (VS) je přidělené startovní číslo (např. 0001, 0012, … 0599)
 • název účtu: International Police Association Hranice

Převodem – platba ze zahraničí:

 • číslo účtu 1880725329/0800
 • měna: CZK
 • BIC (SWIFT): GIBACZPX
 • IBAN: CZ 83 0800 0000 0018 8072 5329
 • Výlohy: OUR = OUR všechny poplatky hradí plátce. To znamená, že až banka odesílatele platby obdrží od banky příjemce informaci, jaký byl její poplatek za připsání platby, bude tento poplatek (a případně všechny další, které cestou vznikly) naúčtován odesílateli. To se může stát i s několikadenním zpožděním.
 • Případné přeplatky z uhrazeného startovného bude pořadatel vracet na vyžádání účastníkovi při prezentaci.

V hotovosti (CZK):
Pouze v případě registrace na místě dle Propozic.

Změna, oprava registrace a storno registrace:

Změny a opravy v odeslané registraci:
Údaje uvedené v registračním formuláři můžete změnit požadavkem ze svého e-mailu uvedeného v registračním formuláři na e-mail pořadatele IPApochod@seznam.cz do 1.6.2018.

Zrušení registrace:
Svou registraci můžete zrušit požadavkem ze svého e-mailu uvedeného v registračním formuláři na e-mail pořadatele IPApochod@seznam.cz. Zrušením registrace si pořadatel vyhrazuje právo na storno poplatek za zrušení registrace.

Storno poplatky:

 • Pořadatel si vyhrazuje právo na storno poplatek za zrušení registrace každé registrované osoby ve výši:
  • 50% při zrušení registrace od 1.5.2018 do 31.5.2018 včetně,
  • 100% při zrušení registrace od 1.6.2018.
 • Uhrazené startovné po odečtení storno poplatku bude pořadatelem bez prodlení vráceno na bankovní účet, ze kterého bylo startovné uhrazeno. Vrácení částky na zahraniční účet je provedeno v CZK na náklady registrované osoby – výlohy BEN.
 • Startovné uhrazené poštovní poukázkou, nebo hotovostním vkladem na účet pořadatele, bude po odečtení storno poplatku vraceno registrované osobě v pokladně pochodu pokladníkem po prokázání totožnosti.

Převod registrace:
V odůvodněných případech může pořadatel povolit po termínu 1. června 2018 převedení uhrazeného startovného registrované osoby na jinou osobu, která se pro tento účel zaregistruje jako náhradník.

Zpracování osobních údajů:

Odesláním vyplněného registračního formuláře udělujete v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů. Tento souhlas udělujete dobrovolně na dobu 3 let, avšak můžete jej kdykoli písemně odvolat na adrese správce (organizátora akce). Odesláním vyplněného registračního formuláře potvrzujete, že jste byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů správcem, zejména na to, že máte práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžete bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že máte právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd., i o právu obrátit se v případě domnělého porušení svých práv na Úřad pro ochranu osobních údajů.